Gegevensbescherming op onze website

PRIVACYBELEID

1. gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid dat onder deze tekst staat.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in de wettelijke kennisgeving van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

U hebt het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in de wettelijke kennisgeving vermelde adres als u verdere vragen hebt over het onderwerp gegevensbescherming. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid onder “Recht op beperking van de verwerking”.

2 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid. Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt. We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) onderhevig kan zijn aan kwetsbaarheden in de beveiliging. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is Huis Delecke Hotel- und Gaststättenbetriebs GmbH Linkstraße 10 – 14 59519 Möhnesee – Delecke Telefoon: +49 2924 8090 E-Mail: info@haus-delecke.de De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf. Katharina Hartel Kettler Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH Hauptstraße 22 59469 Ense Telefoon: +49 2938 97843 23 E-Mail: datenschutz@haus-delecke.de

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Je hoeft ons alleen maar een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 GDPR)

Als gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. e of f GDPR, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacybeleid. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen (bezwaar op grond van Art. 21 (1) GDPR). Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, waaronder profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. verband houdt met direct marketing. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor direct marketing (bezwaar overeenkomstig Art. 21 (2) GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om te voldoen aan een contract, te laten overhandigen aan u of aan een derde partij in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. Je herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in de browserregel. Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, wissen en rectificatie

Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de wettelijke kennisgeving wordt vermeld als u verdere vragen hebt over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Hiertoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de wettelijke kennisgeving wordt vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:
  • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen betwist, hebben we over het algemeen tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig was/is, kunt u verzoeken om de gegevensverwerking te beperken in plaats van te wissen.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de uitoefening, verdediging of handhaving van juridische claims, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen in plaats van het wissen ervan.
  • Als je een bezwaar hebt ingediend in overeenstemming met Art. 21 (1) GDPR, moet er een afweging worden gemaakt tussen jouw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heb je het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen.
Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de impressumplicht om ongevraagd reclame en informatiemateriaal te versturen. De beheerders van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

3. gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser. De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Deze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Server logbestanden

De provider van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Deze zijn
  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang krijgt
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Deze gegevens worden verzameld op basis van art. 6 lid. 1 lit. f GDPR. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – de serverlogbestanden moeten voor dit doel worden geregistreerd.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) en/of op onze legitieme belangen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen. De gegevens die u ons stuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Gebruik van het online boekingssysteem van het bedrijf Siteminder- https://www.siteminder.com/de/

We bieden online boekingen aan op onze homepage via het bovengenoemde online boekingssysteem. Meer informatie over gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden vindt u op: https://www.siteminder.com/de/legal/datenschutzrichtlinien/

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (“Google”). Google heeft zich onderworpen aan de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten en is gecertificeerd. Google verplicht zich daarmee tot naleving van de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie is te vinden in de volgende link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de site wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Dit is ook ons legitieme belang volgens Art. 6 para. 1 zin 1 f) GDPR. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter eerst ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook de overdracht van de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Als alternatief voor de browser-plugin of binnen browsers op mobiele apparaten, kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie in te stellen waardoor Google Analytics in de toekomst geen gegevens meer kan verzamelen binnen deze website (dit opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u de cookies in uw browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics uitschakelen. Cookie-instellingen wijzigen

Google-advertenties

Deze website maakt gebruik van de functie “Google AdWords Conversion Tracking” van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). Google AdWords Conversion Tracking maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken wanneer ze op een Google-advertentie klikken. De cookies zijn maximaal 90 dagen geldig. Persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen. Zolang de cookie geldig is, kunnen Google en wij als websitebeheerder herkennen dat u op een advertentie hebt geklikt en een specifieke doelpagina hebt bereikt (bijv. pagina met orderbevestiging, nieuwsbriefregistratie). Deze cookies kunnen niet worden gevolgd op meerdere websites door verschillende AdWords-deelnemers. De cookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken in “Google AdWords”. Deze statistieken registreren het aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt. Ook wordt geteld hoeveel gebruikers een doelpagina hebben bereikt die is voorzien van een “conversietag”. De statistieken bevatten echter geen gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren. U kunt voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door “Cookies niet accepteren” te selecteren in de instellingen van uw browser (in MS Internet Explorer onder “Extra’s > Internetopties > Gegevensbescherming > Instelling”; in Firefox onder “Extra’s > Instellingen > Gegevensbescherming > Cookies”); we willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de over u verzamelde gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Meer informatie over hoe Google conversiegegevens gebruikt en het privacybeleid van Google vindt u op: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp, http://www.google.de/policies/privacy/

4. eigen diensten

Toepassingen

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, post of online sollicitatieformulier). Hierna informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren u dat uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Reikwijdte en doel van gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover dit noodzakelijk is voor de beslissing over het aangaan van een arbeidsrelatie. De wettelijke basis hiervoor is § 26 BDSG-nieuw onder Duits recht (initiatie van een arbeidsrelatie), Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (algemene contractinitiatie) en – als je toestemming hebt gegeven – Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Uw persoonlijke gegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw aanvraag. Als de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen op basis van § 26 BDSG-nieuw en Art. 6 para. 1 lit. b GDPR met als doel het implementeren van de arbeidsrelatie.

Bewaartermijn gegevens

Als we je geen baan kunnen aanbieden, je een baan afwijst, je sollicitatie intrekt, je toestemming voor gegevensverwerking intrekt of ons verzoekt de gegevens te verwijderen, worden de gegevens die je hebt ingediend, inclusief eventuele resterende fysieke sollicitatiedocumenten, opgeslagen of bewaard tot maximaal 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure (bewaarperiode) om de details van de sollicitatieprocedure te kunnen traceren in geval van discrepanties (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). U KUNT BEZWAAR MAKEN TEGEN DEZE OPSLAG ALS UW LEGITIEME BELANGEN ZWAARDER WEGEN DAN ONZE BELANGEN. Nadat de bewaartermijn is verstreken, worden de gegevens verwijderd, tenzij er een wettelijke bewaarplicht of een andere wettelijke reden is voor verdere opslag. Als het duidelijk is dat het nodig zal zijn om uw gegevens te bewaren nadat de bewaartermijn is verstreken (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), zullen de gegevens pas worden verwijderd als ze irrelevant zijn geworden. Andere wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

ONZE AANWEZIGHEID OP SOCIALE MEDIA

Gegevensverwerking door sociale netwerken

We onderhouden openbaar toegankelijke profielen op sociale netwerken. De afzonderlijke sociale netwerken die we gebruiken, staan hieronder vermeld. Sociale netwerken zoals Facebook, Google+ etc. kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren wanneer u hun website of een website met geïntegreerde social media-inhoud (bijv. like-buttons of reclamebanners) bezoekt. Het bezoeken van onze social media-aanwezigheden leidt tot talrijke verwerkingen die relevant zijn voor de gegevensbescherming. In detail: Als u bent aangemeld bij uw sociale media-account en onze sociale media bezoekt, kan de beheerder van het sociale mediaportaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Uw persoonlijke gegevens kunnen echter ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het betreffende sociale mediaportaal. In dit geval worden gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door uw IP-adres te registreren. Met behulp van de gegevens die op deze manier worden verzameld, kunnen de exploitanten van de sociale mediaportalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kan op interesses gebaseerde reclame aan u worden weergegeven binnen en buiten de respectieve sociale media-aanwezigheid. Als u een account hebt bij het betreffende sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent ingelogd of was ingelogd. Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingen op de socialemediaportalen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen verdere verwerkingen daarom worden uitgevoerd door de exploitanten van de sociale mediaportalen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsbepalingen van de betreffende socialemediaportalen.

Wettelijke basis

Onze aanwezigheid op sociale media is bedoeld om een zo breed mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De analyseprocessen die worden geïnitieerd door de sociale netwerken kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen, die moeten worden gespecificeerd door de beheerders van de sociale netwerken (bijv. toestemming in de zin van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR).

Verantwoordelijke partij en handhaving van rechten

Als u een van onze social media-sites bezoekt (bijv. Facebook), zijn wij samen met de exploitant van het social media-platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek in gang wordt gezet. U kunt uw rechten (informatie, rectificatie, wissing, beperking van verwerking, gegevensportabiliteit en klacht) zowel tegenover de exploitant van het sociale mediaplatform als tegenover ons uitoefenen. ons en naar de exploitant van het betreffende sociale mediaportaal (bijv. Facebook). Houd er rekening mee dat wij, ondanks onze gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van de sociale mediaportalen, geen volledige controle hebben over de gegevensverwerking van de sociale mediaportalen. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

Opslagduur

De gegevens die rechtstreeks door ons worden verzameld via de aanwezigheid van sociale media, worden uit onze systemen verwijderd zodra het doel voor de opslag ervan niet langer van toepassing is, u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast. Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens die door de beheerders van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de beheerders van de sociale netwerken (bijvoorbeeld in hun privacybeleid, zie hieronder).

Sociale netwerken in detail

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder is Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, Verenigde Staten. Facebook is gecertificeerd in overeenstemming met het EU-VS-privacyschild. We hebben een overeenkomst met Facebook gesloten over gezamenlijke verwerking (Controller Addendum). Deze overeenkomst specificeert voor welke gegevensverwerkingen wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst bekijken via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. U kunt uw advertentie-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Details zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Remise Speisen und Getränkekarte

12.04.2024 gesloten. 14.04.2024 alleen open vanaf 18.00 uur. (Gesloten Samenleving)