Bescherming persoonsgegevens

Bescherming persoonsgegevens

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze Verklaring Bescherming Persoonsgegevens die onderaan deze tekst staat.

Verzameling van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. U vindt zijn contactgegevens in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarstelling van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Hiervoor en voor andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum is vermeld. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ook heeft u het recht om in bepaalde omstandigheden te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Meer informatie hierover vindt u in de Verklaring Bescherming Persoonsgegevens onder “Recht op beperking van de verwerking”.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Bescherming persoonsgegevens

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze Verklaring Bescherming Persoonsgegevens.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze Verklaring Bescherming Persoonsgegevens wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Haus Delecke
Hotel- und Gaststättenbetriebs GmbH
Linkstraße 10 – 14
59519 Möhnesee – Delecke
Telefoon: +49 2924 8090
E-mail: info@haus-delecke.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Silke Sarnowski
Haus Delecke
Hotel- und Gaststättenbetriebs GmbH
Linkstraße 10 – 14
59519 Möhnesee – Delecke
Telefoon: +49 2924 8090
E-mail: info@haus-delecke.de

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (art. 21 AVG)

Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f) AVG heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze Verklaring Bescherming Persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen (bezwaar op grond van art. 21, lid 1, AVG).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt

met dergelijke direct markering. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor direct marketing (bezwaar overeenkomstig art. 21 lid 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de AVG hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als exploitant van de pagina toestuurt, te beschermen, maakt deze pagina gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotje in uw browserregel.

Als de SSL of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, wissing en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of wissing van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum is vermeld.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum is vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Indien u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, zullen wij doorgaans tijd nodig hebben om dit te verifiëren. Voor de duur van de controle heeft u het recht te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is gebeurd/gebeurt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van wissing.

  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben maar u ze nodig heeft om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van wissing.

  • Indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar heeft aangetekend, moet een afweging van uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij bezwaar gemaakt. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

Verzameling van gegevens op onze website

Cookies

De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u een melding ontvangt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van de cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te bieden (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 onder f) AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen; worden deze in deze Verklaring Bescherming Persoonsgegevens afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit betreft:

  • Browsertype en -versie

  • Gebruikt besturingssysteem

  • Referrer URL

  • Hostnaam van de computer die toegang heeft

  • Tijdstip van de serveraanvraag

  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op grond van art. 6 lid 1 onder f) AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens geschiedt op grond van art. 6 lid 1 onder b) AVG, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 onder a) AVG) en/of op onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 onder f) AVG), aangezien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte verzoeken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bv. nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

Gebruik van online reserveringssysteem van Siteminder – thebookingbutton.co.uk

Wij bieden op onze homepage een online reservering aan via het voornoemde online reserveringssysteem. Meer informatie over gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden vindt u op: https://www.siteminder.com/de/legal/datenschutzrichtlinien/

4. Eigen diensten

Sollicitaties

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bv. per e-mail, per post of via een online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure worden verzameld. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Omvang en doel van de gegevensverzameling

Indien u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities tijdens sollicitatiegesprekken, enz.) voor zover dit noodzakelijk is om te beslissen over het aangaan van een arbeidsverhouding. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG-neu naar Duits recht (aangaan van een arbeidsverhouding), art. 6 lid 1 onder b) AVG (algemeen aangaan van een overeenkomst) en – indien u uw toestemming heeft gegeven – art. 6 lid 1 onder a) AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de behandeling van uw sollicitatie.

Indien de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens op grond van § 26 BDSG-neu en art. 6 lid 1 onder b) AVG in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsverhouding.

Bewaartermijn van de gegevens

Indien wij u geen functie kunnen aanbieden, u een functie afwijst, uw sollicitatie intrekt, uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt of ons verzoekt de gegevens te wissen, worden de door u verstrekte gegevens, inclusief eventuele resterende fysieke sollicitatiedocumenten, maximaal 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure opgeslagen of bewaard (bewaartermijn) om in geval van tegenstrijdigheden de gegevens van de sollicitatieprocedure te kunnen achterhalen (art. 6 lid 1 onder f) AVG).

U KUNT BEZWAAR MAKEN TEGEN DEZE OPSLAG INDIEN U GERECHTVAARDIGDE BELANGEN HEEFT DIE ZWAARDER WEGEN DAN ONZE BELANGEN.

Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de gegevens gewist, tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens te bewaren of er een andere wettelijke reden is om ze verder te bewaren. Indien blijkt dat het noodzakelijk is uw gegevens na het verstrijken van de bewaartermijn te bewaren (bv. wegens een dreigend of hangend juridisch geschil), worden de gegevens pas gewist wanneer zij niet langer relevant zijn. Andere wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

ONZE AANWEZIGHEID OP SOCIALE MEDIA

Gegevensverwerking door sociale netwerken

Wij onderhouden voor het publiek toegankelijke profielen op sociale netwerken. Hieronder vindt u een overzicht van de sociale netwerken die wij gebruiken.

Sociale netwerken zoals Facebook, Google+ enz. kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren wanneer u hun website bezoekt of een website met geïntegreerde socialemediacontent (bv. Like-knoppen of reclamebanners). Het bezoek aan onze socialemediakanalen leidt tot talrijke verwerkingen die relevant zijn voor de gegevensbescherming. In detail:

als u bent ingelogd op uw socialemedia-account en onze sociale media bezoekt, kan de exploitant van het socialemediaportaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Uw persoonsgegevens kunnen echter ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account heeft bij het desbetreffende socialemediaportaal. In dat geval vindt de gegevensverzameling bijvoorbeeld plaats via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door registratie van uw IP-adres.

Met behulp van de aldus verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de socialemediaportalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op die manier kunnen op interesses gebaseerde advertenties aan u worden getoond binnen en buiten de respectieve socialemedia-site. Als u een account heeft bij het betreffende sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop u ingelogd bent of was.

Gelieve er ook rekening mee te houden dat wij niet alle verwerkingen op de socialemediaportalen kunnen traceren. Afhankelijk van de aanbieder kunnen daarom eventueel verdere verwerkingen worden uitgevoerd door de exploitanten van de socialemediaportalen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gebruiksvoorwaarden en de bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve socialemediaportalen.

Rechtsgrondslag

Onze socialemediakanalen moeten een zo breed mogelijke aanwezigheid op het internet waarborgen. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 onder f) AVG. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen, die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden vermeld (bv. toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a), AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke en uitoefening van rechten

Als u een van onze socialemediakanalen (bv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het socialemediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die tijdens dit bezoek in gang worden gezet. In principe kunt u uw rechten (informatie, correctie, wissing, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klacht) zowel tegenover ons als tegenover de exploitant van het desbetreffende socialemediaportaal (bijv. tegenover Facebook) doen gelden.

Wij wijzen erop dat wij, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van de socialemediaportalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking door de socialemediaportalen. Onze mogelijkheden worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de respectieve aanbieder.

Bewaartermijn

De gegevens die wij rechtstreeks via de socialemediakanalen hebben verzameld, worden uit onze systemen gewist zodra het doel voor de opslag ervan niet meer van toepassing is, u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag van de gegevens niet meer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat staan totdat u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens, die door de exploitanten van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Meer informatie vindt u rechtstreeks bij de exploitanten van de sociale netwerken (bv. in hun verklaring gegevensbescherming, zie hieronder).

Sociale netwerken in detail

Facebook

Wij hebben een profiel op Facebook. Aanbieder is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, VS. Facebook is gecertificeerd in het kader van het EU-VS-privacyschild. Wij hebben met Facebook een overeenkomst over gezamenlijke gegevensverwerking (Controller Addendum) gesloten. In deze overeenkomst wordt uiteengezet voor welke gegevensverwerkingen wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst bekijken via de volgende link:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw reclame-instellingen onafhankelijk aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik daarvoor op de volgende link en log in:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verklaring gegevensbescherming van Facebook:

https://www.facebook.com/about/privacy/. 

Wij wijzen erop dat wij, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van de socialemediaportalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking door de socialemediaportalen. Onze mogelijkheden worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de respectieve aanbieder.

AFTER WORK PARTY

Zomervakantie voorbij
After Work Party
07 september vanaf 18.00 uur!