VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waardoor u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in deze tekst opgevoerde verklaring gegevensbescherming.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. Diens contactgegevens zijn te vinden in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ze aan ons meedeelt. Hierbij kan het b.v. om gegevens gaan, die u in een contactformulier hebt ingevoerd.

Andere gegevens worden automatisch verzameld, wanneer u de website bezoekt via onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de site). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een ​​vlekkeloze aanbieding van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te verkrijgen over de oorsprong, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om te vragen om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons op nemen op het adres dat in het impressum wordt vermeld. Verder hebt u het recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Bovendien hebt u het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Details zijn te vinden in de verklaring bescherming persoonsgegevens onder "Recht op beperking van de verwerking".

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Bescherming van gegevens

De exploitanten van deze websites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze verklaring gegevensbescherming.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn de gegevens, waardoor u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. De voorliggende verklaring gegevensbescherming legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen u erop, dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld in het geval van communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

Het verantwoordelijke gegevensverwerkende instantie op deze website is:

Huis Delecke
Hotel- und Gaststättenbetriebs GmbH
Linkstraße 10 – 14
59519 Möhnesee – Delecke

Telefoon: +49 2924 8090
E-mail: info@haus-delecke.de

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of juridische rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming voor ons bedrijf aangesteld.

Thomas Figge
Haus Delecke
Hotel- und Gaststättenbetriebs GmbH
Linkstraße 10 – 14
59519 Möhnesee – Delecke

Telefoon: +49 2924 8090
E-mail: info@haus-delecke.de

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerking is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe is een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tevens tegen rechtstreekse reclame-uitingen (artikel 21 DSGVO / Duitse AVG)

Als de gegevensverwerking op basis van artikel 6, lid 1, onder letter e of f DSGVO gebeurt, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor een profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve wettelijke basis waarop een verwerking is gebaseerd, vindt u in deze verklaring gegevensbescherming. Als u bezwaar maakt, zullen we de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor verwerking zijn, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen ( Bezwaar volgens artikel 21 lid 1 DSGVO).

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor rechtstreekse reclame, dan hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de respectievelijke persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame-activiteiten; dit geldt ook voor profilering, voor zover het aan zulke

Rechtstreekse reclame is gerelateerd. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor directe reclame (Bezwaar onder art. 21 lid 2 DSGVO).

Recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de DSGVO hebben de betrokken personen het recht bezwaar in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van bezwaar doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht gegevens, die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen in een standaard, machineleesbaar formaat. Als u verlangt, dat de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon plaats vindt, gebeurt dit alleen voor zover technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen, die u aan ons als sitebeheerder stuurt, te beschermen. Een versleutelde verbinding wordt aangegeven door de adresbalk van de browser die verandert van "http://" in "https://" en het pictogram van een slotje in uw browserbalk.

Als SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen, hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun oorsprong en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum wordt vermeld.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiertoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum wordt vermeld. Het recht om de verwerking te beperken, bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de toetsing hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u om beperking van de gegevensverwerking vragen in plaats van verwijdering.
  • Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, hebt u het recht om beperking van uw persoonsgegevens in plaats van verwijdering te verlangen.
  • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van artikel 21, lid 1 DSGVO, moet er een balans worden gevonden tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet vaststaat, wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van het opslaan ervan - alleen worden gebruikt met uw toestemming of voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of juristische rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

Oppositie tegen reclame-e-mails

Het gebruik van contactgegevens, die zijn gepubliceerd in het kader van de verplichting tot een impressum voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van de site behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van advertentie-informatie, zoals spam-e-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De website maakt deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken op uw computer geen schade en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden neergezet en die uw browser opslaat.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen, dat u op de hoogte wordt gesteld van de plaatsing van cookies en u kunt cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen toestaan ​​of in het algemeen het automatisch verwijderen van cookies bij het afsluiten van de browser activeren. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies, die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (bijv. winkelwagenfunctie) worden op basis van artikel 6, lid 1, onder letter f DSGVO opgeslagen. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch correcte en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk in deze verklaring bescherming persoonsgegevens behandeld.

Server-log-bestanden

De aanbieder van de site verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Kloktijd van de server aanvraag
  • IP-adres

Er is geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen.

De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder letter f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en de optimalisatie van zijn website - voor dit doel moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw aanvraag, inclusief alle resulterende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt voor het verwerken van uw verzoek. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1 onder letter b DSGVO, als uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een contract of vereist is om precontractuele acties uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 lid 1 onder letter a DSGVO) en/of op onze legitieme belangen (artikel 6 lid 1 onder letter f DSGVO), omdat we een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte aanvragen.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons, totdat u ons vraagt ​​om ze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag wegvalt (bijv. na voltooide verwerking van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Gebruik van online boekingssysteem van het bedrijf Siteminder - thebookingbutton.co.uk

Wij bieden op onze homepage een online boekingsmogelijkheid via het bovengenoemde online boekingssysteem. Meer informatie over gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden is te vinden op: https://www.siteminder.com/de/legal/datenschutzrichtlinien/

4. Interne diensten

Sollicitaties

Wij bieden u de mogelijkheid u bij ons aan te melden (bijvoorbeeld per e-mail, per post of via het online aanvraagformulier). Hieronder zullen we u informeren over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens, die tijdens de sollicitatieprocedure zijn verzameld. We zorgen ervoor, dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens in overeenstemming zal zijn met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw daaraan gerelateerde persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen in het kader van sollicitatiegesprekken, enz.), voor zover dit noodzakelijk is voor een beslissing over de motivatie tot een arbeidsverhouding. De wettelijke basis hiervoor is § 26 BDSG-nieuw naar Duits recht (aangaan van een arbeidsverhouding), artikel 6, lid 1, onder letter b DSGVO (algemene contractinitiatie) en - als u uw toestemming hebt gegeven - artikel 6, lid 1, onder letter a DSGVO. De toestemming is te allen tijde herroepbaar. Uw persoonsgegevens worden alleen binnen ons bedrijf doorgegeven aan personen, die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Als de sollicitatie succesvol is, worden de door u ingediende gegevens op basis van § 26 BDSG-nieuw en artikel 6, lid1, onder letter b DSGVO voor het uitvoeren van de arbeidsrelatie, in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen.

Bewaartermijn van de gegevens

Als we geen baanaanbod aan u doen kunnen maken, als u een aanbod voor een baan weigert, uw sollicitatie intrekt, uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt of ons vraagt ​​om de gegevens te verwijderen, worden de door u verstrekte gegevens, inclusief eventuele resterende fysieke sollicitatiedocumenten gedurende maximaal 6 maanden na voltooiing van de sollicitatieprocedure opgeslagen of bewaard (bewaartermijn) om de details van de sollicitatieprocedure in geval van discrepanties te kunnen begrijpen (Artikel 6 lid 1 onder letter f DSGVO).

U KUNT DEZE OPSLAG AANVECHTEN, ALS U ELDERS JURIDISCHE BELANGEN HEBT, DIE ONZE BELANGEN TE BOVEN GAAN.

Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de gegevens verwijderd, tenzij er een wettelijke bewaarplicht is of er enige andere wettelijke reden voor verdere opslag is. Als blijkt, dat het bewaren van uw gegevens vereist is na het verstrijken van de bewaartermijn (b.v. als gevolg van een dreigend of aanhangig een juridisch geschil), vindt een verwijdering niet plaats, voordat de gegevens betekenisloos geworden zijn. Andere wettelijke bewaarverplichtingen blijven onaangetast.

 

ONS GEBRUIK VAN DE SOCIALE MEDIA

Gegevensverwerking via sociale netwerken

We onderhouden openbaar toegankelijke profielen in sociale netwerken. De individuele sociale netwerken, die wij gebruiken, zijn hieronder te vinden.

Sociale netwerken zoals Facebook, Google+, enz. kunnen over het algemeen uw gebruikersgedrag uitgebreid analyseren, als u hun website of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud bezoekt (bijv. like-buttons of reclamebanners). Door onze aanwezigheid op sociale media te bezoeken, worden tal van relevante gegevensverwerkingsprocessen geactiveerd. In het bijzonder:

Als u bent aangemeld bij uw account op sociale media en onze aanwezigheid op sociale media bezoekt, kan de beheerder van het sociale media portaal dit bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonsgegevens ook dan worden vastgelegd, als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het respectieve sociale media portaal. In dit geval worden deze gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies, die op uw apparaat zijn opgeslagen of door uw IP-adres te registreren.

Met behulp van de op deze manier verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de portalen voor sociale media gebruikersprofielen maken, waarin uw voorkeuren en interesses zijn opgeslagen. Op deze manier kan u op interesse gebaseerde reclame binnen en buiten de respectieve sociale media getoond worden. Als u een account hebt bij zo'n respectief sociale netwerk, kan op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten, waarop u bent ingelogd bent of was.

Houd er ook rekening mee, dat we niet alle verwerkingsprocessen op de portalen voor sociale media kunnen begrijpen. Afhankelijk van de provider kunnen daarom zo nodig verdere verwerkingshandelingen worden uitgevoerd door de exploitanten van de portalen voor sociale media. Details zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de respectieve sociale media portalen.

Rechtsgrondslag

Onze aanwezigheid op sociale media-optredens zijn ontworpen om een ​​zo breed mogelijke aanwezigheid op internet te garanderen. Hierbij gaat het om een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder letter f DSGVO. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, berusten eventueel op uiteenlopende rechtsgrondslagen,die moeten worden gespecificeerd door de exploitanten van de sociale netwerken (bijvoorbeeld toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder letter a DSGVO).

Verantwoordelijke en uitoefening van rechten

Wanneer u een van onze sociale media sites bezoekt, zoals facebook, zijn wij samen met de exploitant van het sociale mediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsactiviteiten, die tijdens dit bezoek worden geactiveerd. Uw kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, overdracht van gegevens en bezwaren) in principe zowel tegenover ons als tegenover de exploitant van het respectieve sociale media portaal (b.v. facebook) uitoefenen.

Houd er rekening mee dat we, ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid met de portalen voor sociale media, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking van de portalen van de sociale media. Onze mogelijkheden worden voornamelijk bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende provider.

Bewaartermijn

De gegevens, die rechtstreeks via de sociale media aanwezigheid door ons worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd, zodra het doel van uw bewaren wegvalt, u ons vraagt ​​om deze te verwijderen, u uw toestemming voor het opslaan intrekt of het doel van de gegevensopslag wordt wegvalt. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen, totdat u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

We hebben geen controle over de bewaartermijn van uw gegevens, die zijn opgeslagen door de netwerkexploitanten voor hun eigen doeleinden. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de exploitanten van sociale netwerken (b.v. in hun privacybeleid, zie hieronder).

Sociale netwerken in detail

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. Provider is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, VS. Facebook is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. We hebben een overeenkomst gesloten met Facebook over gemeenschappelijke verwerking (Controller Addendum). In deze overeenkomst is vastgelegd voor welke cgegevensverwerkingsactiviteiten wij of Facebook verantwoordelijk is, als u onze facebook-pagina bezoekt.  Deze overeenkomst kan worden bekeken met de volgende link:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw reclame-instellingen zelfstandig aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik daartoe op de volgende link en log in:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Details verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/.

Newsletter Anmeldung